A A A

Cele i  kierunki działania:

 

Podstawowe cele realizowane w Oddziale wynikają ze statutu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Są to głównie:
 • upowszechnianie wiedzy i kultury ekonomicznej,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych ekonomistów,
 • współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju,
 • działanie na rzecz społecznego, gospodarczego i przestrzennego rozwoju regionu i kraju,
 • integrowanie środowiska ekonomistów reprezentujących zarówno naukę, jak i działalność gospodarczą.

Wymienione wyżej cele statutowe realizowane są poprzez:
 • organizowanie cyklicznej corocznej konferencji naukowej „Społeczne gospodarowanie - SHARING ECONOMY"
 • konferencji sympozjów, seminariów, odczytów, konkursów (konkurs im. W. Stysia na najlepszą pracę magisterską i dyplomową z dziedziny nauk ekonomicznych),
 • organizowanie comiesięcznych  odczytów w ramach „Spotkań w Domu Ekonomisty”
 • organizowanie we współpracy z Zarządem Krajowym PTE w Warszawie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
 • prowadzenie działalności szkoleniowej,
 • opracowywanie ocen i ekspertyz  ekonomicznych,
 • wydawanie publikacji naukowej.

 

Ponadto Oddział prowadzi również działalność poza statutową.  Wiąże się ona z posiadaniem zabytkowego budynku − siedziby Oddziału. Oddział ma obowiązek opieki i ochrony obiektu. Środki na ten cel uzyskuje z odpłatnego wynajmu sal konferencyjnych i szkoleniowych oraz pomieszczeń biurowych.