A A A

Statut PTE – uchwalony 16.03.2018 r. i wpisany do KRS

STATUT

POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, zwane dalej Towarzystwem, jest niezależnym stowarzyszeniem ekonomistów i posiada osobowość prawną.

§ 2

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Siedzibą organów naczelnych Towarzystwa jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4

 1. Towarzystwo może używać nazwy skróconej PTE.
 2. Towarzystwo używa pieczęci i odznak według wzorów ustalonych przez Zarząd Krajowy Towarzystwa.

§ 5

 1. Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej jego członków. Do prowadzenia swoich spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
 2. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.

Rozdział 2

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA TOWARZYSTWA

§ 6

Celem Towarzystwa jest:

 1. krzewienie myśli społeczno-ekonomicznej oraz współtworzenie warunków rozwoju nauk ekonomicznych i prezentowanie ich dorobku,
 2. podnoszenie kwalifikacji zawodowych ekonomistów,
 3. kształcenie nauczycieli przedmiotów ekonomicznych,
 4. inspirowanie oraz wspieranie działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju,
 5. upowszechnianie wiedzy ekonomicznej i szerzenie kultury ekonomicznej w społeczeństwie,
 6. ochrona interesów zawodowych ekonomistów,
 7. integrowanie środowiska ekonomistów reprezentujących zarówno naukę, jak i działalność gospodarczą,
 8. upowszechnianie wiedzy niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej,
 9. tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.

§ 7

 1. Towarzystwo realizuje swoje cele głównie przez:

1) organizowanie i współorganizowanie kongresów, zjazdów, konferencji, sympozjów, seminariów,    konwersatoriów, odczytów, wykładów, konsultacji, konkursów,

2) prowadzenie działalności szkoleniowej obejmującej kształcenie, dokształcanie i doskonalenie   zawodowe w zakresie wiedzy społeczno-ekonomicznej,

3) wydawanie, współwydawanie i wspieranie w innej formie publikacji z zakresu nauk ekonomicznych i innych nauk społecznych, w tym czasopisma „Ekonomista”, oraz publikacji zawodowych, a także propagowanie wiedzy społeczno-ekonomicznej za pośrednictwem środków masowego przekazu,

4)   organizowanie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,

5)  opracowywanie ocen i ekspertyz ekonomicznych oraz prowadzenie działalności informacyjnej w  zakresie problematyki społeczno-gospodarczej,

6) inicjowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk ekonomicznych i innych nauk społecznych,

7) przyznawanie nagród za wybitne osiągnięcia w naukach ekonomicznych oraz we wdrażaniu efektywnych metod gospodarowania,

8) zakładanie i prowadzenie szkół oraz placówek naukowo-badawczych o profilu społeczno-ekonomicznym,

9) uczestniczenie w opracowywaniu, unowocześnianiu oraz upowszechnianiu programów nauczania i szkoleń w zakresie problematyki społeczno-ekono­micznej,

10) upowszechnianie zasad etyki zawodowej i dbanie o jej przestrzeganie,

11) zakładanie i prowadzenie domów pracy twórczej, klubów, bibliotek i czytelni oraz portali internetowych,

12) współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej,

13) współpracę z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami oraz innymi podmiotami.

 1. Towarzystwo realizuje zadania w zakresie nauk ekonomicznych i społecznych w ramach wewnętrznego systemu potwierdzania kwalifikacji i umiejętności. Zadania obejmują podnoszenie kwalifikacji zawodowych ekonomistów, wspieranie i promowanie doktorantów oraz rozpowszechnianie wiedzy ekonomicznej.
 2. Zadania, o których mowa w ust. 2 są realizowane m.in. poprzez: prowadzenie kursów i szkoleń, zakładanie i prowadzenie placówek edukacyjnych, szkół oraz placówek naukowo-badawczych, organizowanie kongresów, zjazdów, konferencji, sympozjów, seminariów, konwersatoriów, odczytów, wykładów, konsultacji i konkursów, organizowanie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, inicjowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk ekonomicznych i społecznych.
 3. Szczegółowa procedura potwierdzania kwalifikacji i umiejętności zostanie określona w odrębnym akcie wewnętrznym (regulaminie) przyjętym (uchwałą) przez Zarząd Krajowy Towarzystwa.

Rozdział 3

CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8

 1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,

2) członków honorowych,

3) członków wspierających.

 1. Członkowie Towarzystwa zrzeszają się w Oddziałach Towarzystwa, przy czym członek zwyczajny i honorowy może być zrzeszony wyłącznie w jednym Oddziale Towarzystwa.

§ 9

 1. Członkiem zwyczajnym, po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej, może być obywatel polski lub cudzoziemiec, uznający statut Towarzystwa, posiadający wyższe lub średnie wykształcenie ekonomiczne albo studiujący na kierunku ekonomicznym w szkole wyższej, a także osoba wykonująca funkcje wymagające wiedzy ekonomicznej.
 2. Członek zwyczajny ma prawo:

1) wybierać organy Towarzystwa i być do nich wybierany,

2) zgłaszać wnioski do organów Towarzystwa,

3) korzystać na prawach pierwszeństwa ze wszystkich form działalności statutowej Towarzystwa,

4) korzystać z porad i pomocy Towarzystwa w zakresie jego działalności statutowej,

5) nosić odznakę Towarzystwa.

 1. Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

1) przestrzeganie postanowień statutu Towarzystwa i uchwał jego organów,

2) czynne uczestniczenie w pracach Towarzystwa i upowszechnianie jego celów statutowych,

3) przestrzeganie zasad etyki zawodowej,

4) dbanie o dobre imię Towarzystwa,

5) regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 10

 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Towarzystwa oraz rozwoju nauk ekonomicznych lub dla gospodarki narodowej.
 2. Uchwałę o nadaniu lub pozbawieniu godności Honorowego Członka Towarzystwa podejmuje Zjazd Krajowy na wniosek Zarządu Krajowego.
 3. Członek honorowy ma prawa członka zwyczajnego i jest zwolniony z obo­wiązku opłacania składek członkowskich.

§ 11

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna i fizyczna uznająca statut Towarzystwa.
 2. Członkowi wspierającemu przysługują prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem prawa wybierania organów Towarzystwa i bycia do nich wybieranym. Z praw tych członek wspierający – osoba prawna może korzystać za pośrednictwem swego przedstawiciela, a członek wspierający – osoba fizyczna osobiście.
 3. Członek wspierający jest zobowiązany do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń na rzecz Towarzystwa.

§ 12

 1. Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i wspierających dokonują Zarządy Oddziałów.
 2. Zarząd Krajowy prowadzi rejestr członków Towarzystwa. Zarządy Oddziałów są zobowiązane przekazywać Zarządowi Krajowemu dane członków Towarzystwa zrzeszonych w Oddziale w zakresie oraz według zasad określonych przez Zarząd Krajowy.

§ 13

 1. Członkostwo ustaje na skutek:

1)  dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa zgłoszonego na piśmie,

2) zaprzestania spełniania przez osobę fizyczną będącą członkiem zwyczajnym warunków członkostwa określonych w § 9 ust. 1,

3)  skreślenia z listy członków Towarzystwa z powodu nieusprawiedliwionego przez 2 lata zalegania z opłatą składek członkowskich lub świadczeń,

4) wykluczenia z Towarzystwa z powodu rażącego lub uporczywego naruszania postanowień statutu Towarzystwa albo działania na jego szkodę,

5)  śmierci członka,

6)  likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym,

7)  likwidacji Towarzystwa lub jego Oddziału, w którym jest zrzeszony członek Towarzystwa.

 1. Stwierdzenie ustania członkostwa w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 następuje w drodze uchwały podjętej przez Zarząd Oddziału zrzeszającego członka Towarzystwa. Uchwała ta doręczana jest osobie fizycznej lub prawnej skreślonej z listy członków Towarzystwa, która w terminie do 30 dni od jej otrzymania ma prawo odwołania się od niej do Sądu Koleżeńskiego.
  W przypadku niewniesienia odwołania staje się ona skuteczna z upływem tego terminu, a w przypadku wniesienia odwołania – z dniem wydania przez Sąd Koleżeński orzeczenia utrzymującego uchwałę w mocy.

 § 14

 1. Osobom szczególnie zasłużonym dla Towarzystwa mogą być nadane:

1) godność Honorowego Prezesa Towarzystwa lub Honorowego Prezesa Oddziału,

2) honorowe odznaczenia i inne wyróżnienia Towarzystwa.

 1. Godność Honorowego Prezesa Towarzystwa nadaje Zjazd Krajowy na wniosek Zarządu Krajowego lub z własnej inicjatywy. Godność Honorowego Prezesa Oddziału nadaje Zjazd Oddziału na wniosek Zarządu Oddziału lub z inicjatywy uczestnika Zjazdu. Godność ta może być nadana tylko osobom, które sprawowały funkcję – odpowiednio – prezesa Towarzystwa lub prezesa Zarządu Oddziału.
 2. Honorowe odznaczenia i inne wyróżnienia Towarzystwa nadaje Zarząd Krajowy z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Oddziału.

Rozdział 4

ORGANY TOWARZYSTWA I JEGO STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 15

Organami naczelnymi Towarzystwa są:

1) Zjazd Krajowy,

2) Zarząd Krajowy,

3) Krajowa Komisja Rewizyjna,

4) Sąd Koleżeński.

§ 16

 1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa są Oddziały.
 2. Oddziały Towarzystwa posiadają osobowość prawną.
 3. Uchwałę o powołaniu Oddziału Towarzystwa podejmuje Zarząd Krajowy na wniosek grupy założycielskiej składającej się co najmniej z 15 osób.
 4. Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału Towarzystwa podejmuje Zjazd Oddziału po uprzednim wyrażeniu zgody na jego rozwiązanie przez Zarząd Krajowy na wniosek Zarządu Oddziału. W przypadku podjęcia przez Zjazd Oddziału uchwały o rozwiązaniu Oddziału Towarzystwa jego likwidację przeprowadza Zarząd Oddziału zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Zjazdu Oddziału. Postanowienia § 58 stosuje się odpowiednio.
 5. Oddział Towarzystwa używa nazwy: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne z dopiskiem Oddział i nazwą miasta będącego jego siedzibą.

  § 17

  Organami Oddziału Towarzystwa są:

1) Zjazd Oddziału,

2) Zarząd Oddziału,

3) Komisja Rewizyjna Oddziału.

§ 18

 1. Kadencja organów Towarzystwa trwa 5 lat.
 2. Funkcję prezesa Towarzystwa lub prezesa Zarządu Oddziału można nieprzerwanie pełnić wyłącznie przez dwie kolejno następujące po sobie kadencje, o których mowa w ust. 1.
 3. Rezygnacja z członkostwa w organach Towarzystwa lub z pełnionej w nich funkcji przed upływem ich kadencji wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej lub jej osobistego złożenia ustnie na posiedzeniu organu Towarzystwa w formie oświadczenia woli do protokołu. Staje się ona skuteczna z chwilą wyboru innego członka organu Towarzystwa na zwolnioną funkcję, a w przypadku zmniejszenia się składu członkowskiego organu Towarzystwa poniżej minimalnego poziomu określonego w statucie Towarzystwa – z chwilą uzupełnienia jego składu do tego poziomu zgodnie z postanowieniami § 19 ust.1.

§ 19

 1. W przypadku zmniejszenia się w okresie kadencji składów członkowskich poszczególnych organów Towarzystwa poniżej minimalnego poziomu określonego w statucie Towarzystwa, wskutek ustania członkostwa w Towarzystwie osób będących członkami tych organów lub ich rezygnacji z członkostwa w tych organach, składy te uzupełnia się do tego poziomu kolejno o osoby kandydujące, lecz niewybrane w wyborach do tych organów, poczynając od osób, które spośród nich uzyskały największą liczbę głosów.
 2. W przypadku niemożności uzupełnienia składu członkowskiego poszczególnego organu w sposób wskazany w ust. 1, Zarząd Krajowy zwołuje Nadzwyczajny Zjazd Krajowy, a Zarząd Oddziału zwołuje Nadzwyczajny Zjazd Oddziału w terminie nie później niż 60 dni od zmniejszenia się składu członkowskiego poszczególnego organu.

§ 20

 1. Uchwały organów Towarzystwa, z zastrzeżeniem § 58, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w pierwszym terminie obrad przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków organu. W drugim terminie obrad uchwały ważne są bez względu na liczbę członków organu biorących udział w obradach.
 2. W sprawach niecierpiących zwłoki dopuszcza się możliwość podjęcia uchwały przez Zarząd Krajowy, Krajową Komisję Rewizyjną, Zarząd Oddziału, Komisję Rewizyjną Oddziału w trybie korespondencyjnym za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej (e-mail). W trybie tym nie mogą być podejmowane uchwały, dla których statut Towarzystwa przewiduje głosowanie tajne. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna jeżeli za jej podjęciem głosowało co najmniej ½ ogólnej liczby członków danego organu. Szczegółowe zasady i procedura podejmowania uchwał w tym trybie określone zostaną w regulaminach poszczególnych organów.

Rozdział 5

ORGANY NACZELNE TOWARZYSTWA

A. Zjazd Krajowy

§ 21

Zjazd Krajowy jest najwyższym organem Towarzystwa.

§ 22

Zjazd Krajowy:

1) uchwala statut Towarzystwa oraz jego zmiany,

2) ustala kierunki działalności Towarzystwa,

3) podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa,

4) wybiera w głosowaniu tajnym prezesa Towarzystwa, do 10 członków Zarządu Krajowego niebędących prezesami Zarządów Oddziałów, Krajową Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżeński oraz Radę Naukową, z zastrzeżeniem §41.

5)  nadaje godność Honorowego Prezesa Towarzystwa oraz Honorowego Członka Towarzystwa i  pozbawia tych godności,

6) zatwierdza sprawozdania Zarządu Krajowego oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej za okres ich kadencji,

7)  udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi Krajowemu,

8) rozpatruje odwołania Zarządów Oddziałów od decyzji Zarządu Krajowego o uchyleniu ich uchwał,

9)  rozpatruje odwołania od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,

10) podejmuje uchwały w sprawach dotyczących działalności Towarzystwa wniesionych pod obrady Zjazdu Krajowego.

§ 23

 1. Zjazd Krajowy jest zwoływany przez Zarząd Krajowy raz na 5 lat.
 2. Termin, miejsce i proponowany porządek obrad Zjazdu Krajowego ustala Zarząd Krajowy i podaje do wiadomości delegatom co najmniej na 30 dni przed terminem Zjazdu Krajowego.

§ 24

 1. Zarząd Krajowy może zwołać w dowolnym czasie Nadzwyczajny Zjazd Krajowy z własnej inicjatywy.
 2. Zarząd Krajowy jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajny Zjazd Krajowy na żądanie Krajowej Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby Zarządów Oddziałów w terminie do 3 miesięcy od zgłoszenia takiego żądania lub wniosku, jak również w przypadkach oraz terminie, o których mowa w § 33 ust. 2.

§ 25

 1. W Zjeździe Krajowym biorą udział:

1) z głosem decydującym – delegaci wybrani na Zjazdach Oddziałów,

2) z głosem doradczym – członkowie organów Towarzystwa, honorowi prezesi Towarzystwa, honorowi członkowie Towarzystwa, o ile nie są delegatami, oraz goście zaproszeni przez Zarząd Krajowy lub Prezydium Zarządu Krajowego.

 1. Delegatów na Zjazd Krajowy w liczbie 100 osób wybiera się w głosowaniu tajnym na Zjazdach Oddziałów proporcjonalnie do liczby członków zwyczajnych i honorowych zrzeszonych w poszczególnych Oddziałach Towarzystwa w ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzającego ich wybór.
 2. Kadencja delegata na Zjazd Krajowy trwa 5 lat, może ona jednak ulec skróceniu w każdym czasie na skutek ponownego wyboru delegatów przez Zjazd Oddziału.

 B. Zarząd Krajowy

§ 26

 1. Zarząd Krajowy kieruje działalnością Towarzystwa zgodnie z uchwałami Zjazdu Krajowego i reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz. Za swoją działalność ponosi odpowiedzialność przed Zjazdem Krajowym.
 2. Do zakresu działania Zarządu Krajowego należy w szczególności:

1)  wykonywanie uchwał Zjazdu Krajowego i Nadzwyczajnych Zjazdów Krajowych,

2)  podejmowanie inicjatyw dotyczących sposobów realizacji celów działania Towarzystwa,

3) ustalanie terminu, miejsca i proponowanego porządku obrad Zjazdu Krajowego i Nadzwyczajnych Zjazdów Krajowych,

4) uchwalanie regulaminu wyboru delegatów na Zjazd Krajowy,

5) uchwalanie planów pracy i planów finansowych,

6) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Towarzystwa oraz rocznych sprawozdań finansowych Towarzystwa i przedkładanie ich Krajowej Komisji Rewizyjnej do zatwierdzenia,

7) podejmowanie uchwał o przeznaczeniu zysków lub pokryciu strat,

8) prowadzenie rejestru członków Towarzystwa,

9) powoływanie Oddziałów oraz wyrażanie zgody na ich rozwiązanie,

10) uchylanie uchwał Zarządów Oddziałów, gdy są one sprzeczne z przepisami prawa, postanowieniami statutu Towarzystwa, uchwałami organów naczelnych Towarzystwa lub naruszają ważny interes Towarzystwa,

11) przyjmowanie sprawozdań z działalności Oddziałów,

12) ustalanie zasad świadczeń Oddziałów na cele statutowe Towarzystwa,

13) przekazywanie Oddziałom informacji o działalności Towarzystwa,

14) zakładanie, prowadzenie i rozwiązywanie klubów przy Zarządzie Krajowym,

15) występowanie do Zjazdu Krajowego z wnioskiem o nadanie godności Honorowego Prezesa Towarzystwa oraz Honorowego Członka Towarzystwa i pozbawienie tych godności,

16) nadawanie honorowych odznaczeń i innych wyróżnień Towarzystwa,

17) podejmowanie uchwał o przynależności Towarzystwa do organizacji krajowych i  międzynarodowych,

18) delegowanie przedstawicieli Towarzystwa do współpracy z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi,

19)  ustalanie zasad zarządzania majątkiem Towarzystwa,

20)  składanie Zjazdowi Krajowemu sprawozdania z działalności Towarzystwa w okresie kadencji,

21)  zatwierdzanie rocznych sprawozdań Rady Naukowej,

22) powoływanie i odwoływanie Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz zatwierdzanie regulaminu i programu Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,

23) powoływanie i odwoływanie komisji oraz innych zespołów do wykonywania określonych zadań statutowych, czy też rozwiązywania problemów ekonomicznych lub organizacyjnych Towarzystwa,

24) powoływanie i rozwiązywanie jednostek pomocniczych: Biura Zarządu Krajowego i innych zespołów organizacyjnych, a także uchwalanie zasad ich funkcjonowania, w tym zatwierdzanie regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania pracowników tych jednostek,

25) interpretowanie statutu Towarzystwa,

26) powołanie zarządu komisarycznego w Oddziale, w przypadku gdy działalność Oddziału wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie przepisów prawa lub statutu Towarzystwa. Powołanie zarządu komisarycznego następuje na okres niezbędny do usunięcia nieprawidłowości, nie dłuższy niż 2 lata,

27)  przeprowadzenie audytu w Oddziałach.

§ 27

 1. W skład Zarządu Krajowego wchodzą: prezes Towarzystwa, prezesi Zarządów Oddziałów oraz do 10 członków niebędących prezesami Zarządów Oddziałów wybranych przez Zjazd Krajowy.
 2. Członkiem Zarządu Krajowego nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. W przypadku ustania członkostwa w Towarzystwie osoby sprawującej funkcję prezesa Towarzystwa lub ustąpienia z tej funkcji w okresie między Zjazdami Krajowymi, nowego prezesa Towarzystwa wybiera Zarząd Krajowy ze swego grona.
 4. Zarząd Krajowy w głosowaniu tajnym wybiera ze swego grona na wniosek prezesa Towarzystwa od 1 do 3 wiceprezesów oraz sekretarza generalnego Towarzystwa.
 5. Posiedzenia Zarządu Krajowego są zwoływane w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
 6. Posiedzenia Zarządu Krajowego zwołuje prezes Towarzystwa, a w razie jego nieobecności wiceprezes lub sekretarz generalny Towarzystwa, z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Zarządu Krajowego w terminie do 30 dni od zgłoszenia wniosku.

§ 28

 1. Prezydium Zarządu Krajowego kieruje pracami Towarzystwa w okresie między posiedzeniami Zarządu Krajowego, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Zarządu Krajowego wymienionych w § 26 ust. 2 pkt 3–12, 14–17, 19–21 i 25.
 2. W skład Prezydium Zarządu Krajowego wchodzą: prezes, 1-3 wiceprezesów, sekretarz generalny Towarzystwa oraz do 7 członków wybranych przez Zarząd Krajowy w głosowaniu tajnym ze swego grona.
 3. Zmiany w składzie osobowym Prezydium Zarządu Krajowego w okresie kadencji mogą być dokonywane przez Zarząd Krajowy w przypadku ustania członkostwa w Towarzystwie osoby wchodzącej w skład Prezydium Zarządu Krajowego, rezygnacji z pełnionej funkcji lub niewywiązywania się z wiążących się z nią obowiązków.
 4. Posiedzenia Prezydium Zarządu Krajowego są zwoływane w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
 5. Posiedzenia Prezydium Zarządu Krajowego zwołuje prezes Towarzystwa, a w razie jego nieobecności wiceprezes lub sekretarz generalny Towarzystwa, z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Prezydium Zarządu Krajowego w terminie do 14 dni od zgłoszenia wniosku.

§ 29

 1. Prezydium Zarządu Krajowego działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd Krajowy.
 2. Prezydium Zarządu Krajowego składa Zarządowi Krajowemu sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między posiedzeniami Zarządu Krajowego.

C. Krajowa Komisja Rewizyjna

§ 30

Krajowa Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Towarzystwa, odrębnym od innych organów Towarzystwa i nie podlega im w zakresie wykonywania kontroli.

§ 31

Do zakresu działania Krajowej Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie całokształtu działalności Towarzystwa z wyjątkiem działalności Sądu Koleżeńskiego,

2) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Krajowego z działalności Towarzystwa oraz rocznych sprawozdań finansowych Towarzystwa,

3) przedkładanie Zjazdowi Krajowemu wniosku o przyjęcie sprawozdania ustępującego Zarządu Krajowego z działalności Towarzystwa w okresie kadencji oraz o udzielenie mu absolutorium,

4) przedstawianie Zarządowi Krajowemu lub Prezydium Zarządu Krajowego wniosków oraz zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności Towarzystwa,

5)  ocena ryzyka finansowego i majątkowego Oddziałów na podstawie sprawozdań Oddziałów.

§ 32

 1. Krajowa Komisja Rewizyjna liczy od 5 do 7 członków, którzy ze swego grona wybierają przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.
 2. Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych organów Towarzystwa, w tym organów jego Oddziałów, ani pozostawać z członkami tych organów w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, jak również nie mogą pełnić jakichkolwiek innych funkcji w Towarzystwie, w tym w jego Oddziałach. Członkiem Krajowej Komisji Rewizyjnej nie może być ponadto osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 33

 1. Krajowa Komisja Rewizyjna jest zobowiązana podjąć uchwałę o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania Zarządu Krajowego z działalności Towarzystwa oraz rocznego sprawozdania finansowego Towarzystwa lub odmowie ich zatwierdzenia oraz przekazać ją wraz z uzasadnieniem Zarządowi Krajowemu w terminie do 30 dni od przedłożenia tych sprawozdań Krajowej Komisji Rewizyjnej przez Zarząd Krajowy do zatwierdzenia.
 2. W przypadku podjęcia przez Krajową Komisję Rewizyjną uchwały o odmowie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu Krajowego z działalności Towarzystwa lub rocznego sprawozdania finansowego Towarzystwa, czy też niepodjęcia uchwały o zatwierdzeniu lub odmowie ich zatwierdzenia w terminie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd Krajowy zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajny Zjazd Krajowy w terminie do 2 miesięcy od otrzymania tej uchwały wraz z uzasadnieniem lub upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, w celu rozpatrzenia tych sprawozdań.
 3. Utrzymanie w mocy przez Nadzwyczajny Zjazd Krajowy uchwały Krajowej Komisji Rewizyjnej o odmowie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu Krajowego z działalności Towarzystwa lub rocznego sprawozdania finansowego Towarzystwa jest równoznaczne z odwołaniem prezesa Towarzystwa oraz pozostałych członków Zarządu Krajowego niebędących prezesami Zarządów Oddziałów. W takiej sytuacji Nadzwyczajny Zjazd Krajowy dokonuje wyboru prezesa Towarzystwa oraz do 10 członków Zarządu Krajowego niebędących prezesami Zarządów Oddziałów na pozostały okres kadencji innych organów naczelnych Towarzystwa.
 4. Nadzwyczajny Zjazd Krajowy uchyla uchwałę Krajowej Komisji Rewizyjnej o odmowie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu Krajowego z działalności Towarzystwa lub rocznego sprawozdania finansowego Towarzystwa, jeżeli stwierdzi, że nie było podstaw do jej podjęcia,
  i podejmuje uchwałę o ich zatwierdzeniu. Podjęcie takiej uchwały przez Nadzwyczajny Zjazd Krajowy jest równoznaczne z odwołaniem Krajowej Komisji Rewizyjnej. W takiej sytuacji Nadzwyczajny Zjazd Krajowy dokonuje wyboru Krajowej Komisji Rewizyjnej na pozostały okres kadencji innych organów naczelnych Towarzystwa.
 5. Nadzwyczajny Zjazd Krajowy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu lub odmowie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu Krajowego z działalności Towarzystwa oraz rocznego sprawozdania finansowego Towarzystwa w przypadku niepodjęcia takiej uchwały przez Krajową Komisję Rewizyjną w terminie, o którym mowa w ust. 1. Kadencja Krajowej Komisji Rewizyjnej wygasa z chwilą podjęcia takiej uchwały przez Nadzwyczajny Zjazd Krajowy, który dokonuje jej wyboru na pozostały okres kadencji innych organów naczelnych Towarzystwa. Podjęcie przez Nadzwyczajny Zjazd Krajowy uchwały o odmowie zatwierdzenia tych sprawozdań rodzi ponadto skutki określone w ust. 3.

§ 34

 1. Krajowa Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 2. Krajowa Komisja Rewizyjna składa Zjazdowi Krajowemu sprawozdanie ze swojej działalności
  w okresie kadencji.
 3. Sąd Koleżeński

§ 35

Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków Towarzystwa postanowień statutu Towarzystwa, obowiązków związanych z członkostwem, dobrego imienia Towarzystwa i jego interesów, jak również rozpatrywanie odwołań
od uchwał o skreśleniu z listy członków Towarzystwa w przypadkach, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 2 i 3.

§ 36

 1. Sąd Koleżeński liczy od 5 do 7 członków, którzy ze swego grona wybierają przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą być członkami innych organów naczelnych Towarzystwa.

§ 37

 1. Posiedzenia Sądu Koleżeńskiego są zwoływane w miarę potrzeby, a wniesione sprawy powinny być rozpoznane w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące.
 2. Do wniesienia sprawy do Sądu Koleżeńskiego uprawniony jest każdy organ oraz każdy członek Towarzystwa.
 3. Po rozpoznaniu sprawy Sąd Koleżeński wydaje orzeczenie, którego odpis wraz z uzasadnieniem doręcza każdej ze stron postępowania w terminie do 21 dni od jego wydania.
 4. Sąd Koleżeński rozpoznaje sprawy w składzie co najmniej 3-osobowym.
 5. Członek Sądu Koleżeńskiego nie może brać udziału w rozpoznawaniu sprawy:

1)  w której jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy wpływa na jego prawa lub obowiązki,

2) swego małżonka lub osoby, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

 1. Niezależnie od przyczyn wymienionych w ust. 5 członek Sądu Koleżeńskiego zostaje wyłączony od rozpoznawania sprawy na swoje żądanie lub na wniosek strony, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w sprawie.
 2. Członek Sądu Koleżeńskiego ma obowiązek zawiadomić przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego
  o zachodzącej podstawie swego wyłączenia od rozpoznawania sprawy.
 3. O wyłączeniu członka Sądu Koleżeńskiego od rozpoznawania sprawy w przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 5 i 6 decyduje przewodniczący Sądu Koleżeńskiego.

§ 38

 1. Sąd Koleżeński może wymierzyć następujące kary:

1) upomnienie,
2) nagana,
3) zawieszenie w prawach członka na okres od 6 miesięcy do 2 lat,
4) wykluczenie z Towarzystwa.

 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia interesów Towarzystwa przez członka Towarzystwa Sąd Koleżeński jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem do Zarządu Krajowego lub właściwego Zarządu Oddziału o skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego z roszczeniem odszkodowawczym.
 2. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego w sprawie odwołania się osoby fizycznej lub prawnej od uchwały o jej skreśleniu z listy członków Towarzystwa w przypadkach, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 2 i 3 jest ostateczne.
 3. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, z wyjątkiem orzeczenia, o którym mowa w ust. 3, stronom postępowania przysługuje prawo odwołania się do Zjazdu Krajowego w terminie do 30 dni od otrzymania orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Postanowienie Zjazdu Krajowego w tej sprawie jest ostateczne.

§ 39

 1. Sąd Koleżeński działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 2. Sąd Koleżeński informuje Zarząd Krajowy o każdym wszczętym przed nim postępowaniu oraz po zakończeniu tego postępowania o wydanym orzeczeniu i jego uzasadnieniu.
 3. Sąd Koleżeński przedstawia Zjazdowi Krajowemu informację o swojej działalności w okresie kadencji.

 

Rozdział 6

RADA NAUKOWA TOWARZYSTWA

§ 40

Celem działania Rady Naukowej jest inicjowanie i prowadzenie działalności naukowej Towarzystwa oraz doradztwo we wszystkich sprawach wynikających z jego działalności statutowej.

§ 41

Rada Naukowa liczy od 25 do 50 członków, którzy ze swego grona wybierają przewodniczącego, 2 wiceprzewodniczących oraz sekretarza. Rada Naukowa może zaprosić do swego grona osoby niebędące członkami Towarzystwa w liczbie nie większej niż 5.

§ 42

 1. Rada Naukowa działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 2. Rada Naukowa składa Zarządowi Krajowemu roczne sprawozdania ze swojej działalności.

 

Rozdział 7

ORGANY ODDZIAŁU TOWARZYSTWA

A. Zjazd Oddziału

§ 43

Zjazd Oddziału jest najwyższym organem Oddziału.

§ 44

 1. Zjazd Oddziału:

1) wybiera w głosowaniu tajnym prezesa Zarządu Oddziału, pozostałych członków Zarządu Oddziału, Komisję Rewizyjną Oddziału oraz delegatów na Zjazd Krajowy,

2) nadaje godność Honorowego Prezesa Oddziału i pozbawia tej godności,

3) zatwierdza sprawozdania Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału za okres ich kadencji,

4) udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,

5) podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Oddziału, z zastrzeżeniem § 16 ust. 4,

6) podejmuje uchwały w sprawach dotyczących działalności Oddziału wniesionych pod obrady Zjazdu Oddziału.

 1. Zjazd Oddziału może wybrać w głosowaniu tajnym Radę Naukową Oddziału i określić liczbę jej członków oraz zakres działania. W takiej sytuacji postanowienia § 42 stosuje się odpowiednio.

§ 45

 1. Zjazd Oddziału zwoływany jest przez Zarząd Oddziału raz na 5 lat.
 2. Termin, miejsce i proponowany porządek obrad Zjazdu Oddziału ustala Zarząd Oddziału i podaje do wiadomości członkom zwyczajnym i honorowym Towarzystwa zrzeszonym w Oddziale co najmniej na 30 dni przed terminem Zjazdu Oddziału.

§ 46

 1. Zarząd Oddziału może zwołać w dowolnym czasie Nadzwyczajny Zjazd Oddziału z własnej inicjatywy.
 2. Zarząd Oddziału jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajny Zjazd Oddziału na żądanie Zarządu Krajowego, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Komisji Rewizyjnej Oddziału lub na pisemny wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków zwyczajnych i honorowych zrzeszonych w Oddziale w terminie do 3 miesięcy od zgłoszenia takiego żądania lub wniosku, jak również w przypadkach oraz terminie, o których mowa w § 53 ust. 2.

§ 47

W Zjeździe Oddziału biorą udział:

1) z głosem decydującym – członkowie zwyczajni i honorowi Towarzystwa zrzeszeni w Oddziale,

2)  z głosem doradczym – przedstawiciele organów naczelnych Towarzystwa, członkowie organów Oddziału, honorowi prezesi Oddziału oraz honorowi członkowie Towarzystwa zrzeszeni w Oddziale, o ile nie są uprawnieni do udziału w Zjeździe Oddziału z głosem decydującym, a także członkowie wspierający – osoby fizyczne bądź przedstawiciele osób prawnych oraz goście zaproszeni przez Zarząd Oddziału.

 1. Zarząd Oddziału

§ 48

 1. Zarząd Oddziału kieruje działalnością Oddziału zgodnie z uchwałami organów naczelnych Towarzystwa i Zjazdu Oddziału oraz ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Zjazdem Oddziału i Zarządem Krajowym.
 2. Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy w szczególności:
 • wykonywanie uchwał organów naczelnych Towarzystwa i uchwał Zjazdu Oddziału,
 • ustalanie terminu, miejsca i proponowanego porządku obrad Zjazdu Oddziału i Nadzwyczajnych Zjazdów Oddziału,
 • powoływanie, rozwiązywanie oraz uchwalanie zasad funkcjonowania jednostek pomocniczych: Biura Zarządu Oddziału, innych zespołów organizacyjnych oraz komisji do wykonywania określonych zadań statutowych,
 • zatwierdzanie regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania pracowników jednostek pomocniczych,
 • uchwalanie planów pracy i planów finansowych,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Oddziału oraz rocznych sprawozdań finansowych Oddziału i przedkładanie ich Komisji Rewizyjnej Oddziału do zatwierdzenia,
 • występowanie do Zarządu Krajowego z wnioskiem o wyrażenie zgody na rozwiązanie Oddziału,
 • występowanie do Zjazdu Oddziału z wnioskiem o nadanie godności Honorowego Prezesa Oddziału i pozbawienie tej godności,
 • przedstawianie Zarządowi Krajowemu wniosków o nadanie honorowych odznaczeń i innych wyróżnień oraz godności Honorowego Członka Towarzystwa,
 • podejmowanie uchwał w sprawie gospodarowania majątkiem Oddziału,
 • przekazywanie świadczeń na cele statutowe Towarzystwa według zasad ustalonych przez Zarząd Krajowy,
 • składanie Zarządowi Krajowemu rocznych sprawozdań z działalności Oddziału,
 • składanie Zjazdowi Oddziału sprawozdania z działalności Oddziału w okresie kadencji,
 • zatwierdzanie rocznych sprawozdań Rady Naukowej Oddziału,
 • wspieranie organizacyjne Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
 • ustalanie wysokości składek członkowskich członków zwyczajnych i świadczeń członków wspierających zrzeszonych w Oddziale.

§ 49

 1. W skład Zarządu Oddziału wchodzą: prezes Zarządu Oddziału oraz do 20 członków powoływanych i odwoływanych przez Zjazd Oddziału.
 2. Zarząd Oddziału w głosowaniu tajnym wybiera ze swego grona na wniosek prezesa Zarządu Oddziału od 1 do 3 wiceprezesów oraz sekretarza Zarządu Oddziału.
 3. Posiedzenia Zarządu Oddziału są zwoływane w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
 4. Postanowienia § 27 ust. 2, 3 i 6 stosuje się odpowiednio.
 5. Komisja Rewizyjna Oddziału

§ 50

Komisja Rewizyjna Oddziału jest organem kontrolnym Oddziału, odrębnym od innych organów Oddziału i nie podlega im w zakresie wykonywania kontroli.

§ 51

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

1) kontrolowanie całokształtu działalności Oddziału,

2) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Oddziału z działalności Oddziału oraz rocznych sprawozdań finansowych Oddziału,

3) przedkładanie Zjazdowi Oddziału wniosku o przyjęcie sprawozdania ustępującego Zarządu Oddziału z działalności Oddziału w okresie kadencji oraz o udzielenie mu absolutorium,

4) przedstawianie Zarządowi Oddziału wniosków oraz zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności Oddziału.

§ 52

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału liczy od 3 do 5 członków, którzy ze swego grona wybierają przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.
 2. Postanowienia § 34 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 53

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest zobowiązana podjąć uchwałę o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania Zarządu Oddziału z działalności Oddziału oraz rocznego sprawozdania finansowego Oddziału lub odmowie ich zatwierdzenia oraz przekazać ją wraz z uzasadnieniem Zarządowi Oddziału w terminie do 30 dni od przedłożenia tych sprawozdań Komisji Rewizyjnej Oddziału przez Zarząd Oddziału do zatwierdzenia.
 2. W przypadku podjęcia przez Komisję Rewizyjną Oddziału uchwały o odmowie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu Oddziału z działalności Oddziału lub rocznego sprawozdania finansowego Oddziału, czy też niepodjęcia uchwały o zatwierdzeniu lub odmowie ich zatwierdzenia w terminie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd Oddziału zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajny Zjazd Oddziału w terminie do 2 miesięcy od otrzymania tej uchwały wraz z uzasadnieniem lub upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, w celu rozpatrzenia tych sprawozdań.
 3. Utrzymanie w mocy przez Nadzwyczajny Zjazd Oddziału uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału o odmowie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu Oddziału z działalności Oddziału lub rocznego sprawozdania finansowego Oddziału jest równoznaczne z odwołaniem prezesa Zarządu Oddziału oraz pozostałych członków Zarządu Oddziału. W takiej sytuacji Nadzwyczajny Zjazd Oddziału dokonuje wyboru prezesa Zarządu Oddziału oraz pozostałych członków Zarządu Oddziału na pozostały okres kadencji Komisji Rewizyjnej Oddziału.
 4. Nadzwyczajny Zjazd Oddziału uchyla uchwałę Komisji Rewizyjnej Oddziału o odmowie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu Oddziału z działalności Oddziału lub rocznego sprawozdania finansowego Oddziału, jeżeli stwierdzi, że nie było podstaw do jej podjęcia, i podejmuje uchwałę o ich zatwierdzeniu. Podjęcie takiej uchwały przez Nadzwyczajny Zjazd Oddziału jest równoznaczne z odwołaniem Komisji Rewizyjnej Oddziału. W takiej sytuacji Nadzwyczajny Zjazd Oddziału dokonuje wyboru Komisji Rewizyjnej Oddziału na pozostały okres kadencji Zarządu Oddziału.
 5. Nadzwyczajny Zjazd Oddziału podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu lub odmowie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu Oddziału z działalności Oddziału oraz rocznego sprawozdania finansowego Oddziału w przypadku niepodjęcia takiej uchwały przez Komisję Rewizyjną Oddziału w terminie, o którym mowa w ust. 1. Kadencja Komisji Rewizyjnej Oddziału wygasa z chwilą podjęcia takiej uchwały przez Nadzwyczajny Zjazd Oddziału, który dokonuje jej wyboru na pozostały okres kadencji Zarządu Oddziału. Podjęcie przez Nadzwyczajny Zjazd Oddziału uchwały o odmowie zatwierdzenia tych sprawozdań rodzi ponadto skutki określone w ust. 3.

§ 54

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 2. Komisja Rewizyjna Oddziału składa Zjazdowi Oddziału sprawozdanie ze swojej działalności w okresie kadencji.

 

Rozdział 8

MAJĄTEK TOWARZYSTWA I JEGO ODDZIAŁÓW

§ 55

 1. Towarzystwo i jego Oddziały posiadają odrębność majątkową.
 2. Za zobowiązania zaciągnięte przez Zarząd Krajowy Towarzystwo odpowiada majątkiem będącym jego własnością z wyłączeniem majątku Oddziałów.
 3. Za zobowiązania zaciągnięte przez Zarząd Oddziału Oddział odpowiada majątkiem będącym jego własnością.

§ 56

 1. Majątek Towarzystwa oraz jego Oddziałów powstaje ze składek członków zwyczajnych i świadczeń członków wspierających, dochodów z własnej działalności, dochodów z posiadanego majątku, darowizn, spadków i zapisów oraz ofiarności publicznej.
 2. Towarzystwo oraz jego Oddziały mogą prowadzić działalność gospodarczą w przedmiocie określonym uchwałami – odpowiednio – Zarządu Krajowego lub Zarządów Oddziałów.
 3. Towarzystwo oraz jego Oddziały mogą pokrywać stratę netto z funduszu statutowego.

§ 57

 1. Decyzje w sprawie dysponowania majątkiem stanowiącym własność Towarzystwa podejmuje Zarząd Krajowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Decyzje w sprawie dysponowania majątkiem stanowiącym własność Oddziału podejmuje Zarząd Oddziału. Zarząd Oddziału informuje na piśmie Zarząd Krajowy o nabyciu, zbyciu oraz ustanowieniu ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach stanowiących własność Oddziału. Zarządowi Krajowemu przysługuje prawo pierwokupu zbywanych przez Oddział nieruchomości.
 3. Zarząd Krajowy może przekazać część swoich uprawnień w zakresie dysponowania majątkiem –Prezydium Zarządu Krajowego.
 4. Do reprezentowania Towarzystwa – zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych – wymagane jest współdziałanie:

1) w imieniu Zarządu Krajowego – dwóch członków Zarządu Krajowego, w tym prezesa lub wiceprezesa Towarzystwa,

2) w imieniu Zarządu Oddziału – dwóch członków Zarządu Oddziału, w tym prezesa lub wiceprezesa Zarządu Oddziału.

 1. W umowach między Towarzystwem, a członkiem Zarządu Krajowego, Towarzystwo reprezentuje członek Krajowej Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu. W umowach między Oddziałem Towarzystwa, a członkiem Zarządu Oddziału, Towarzystwo reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej Oddziału wskazany w uchwale tego organu.

 

Rozdział 9

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA

§ 58

Zmiana statutu Towarzystwa, a także rozwiązanie Towarzystwa wymagają uchwały Zjazdu Krajowego podjętej większością co najmniej 2/3 głosów delegatów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby delegatów w pierwszym terminie obrad, zaś w drugim terminie obrad bez względu na liczbę obecnych delegatów.

§ 59

 1. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa Zjazd Krajowy powoła komisję likwidacyjną, która zgodnie z uchwalonymi przez Zjazd Krajowy zasadami przeprowadzi likwidację Towarzystwa.
 2. Uchwalając rozwiązanie Towarzystwa, Zjazd Krajowy może wskazać organizację lub instytucje społeczne, na rzecz których przejdzie majątek Towarzystwa po zaspokojeniu zobowiązań Towarzystwa.